NEWS:

                 

تصويربرداري به روش تشديد
مغناطيسي چيست؟


فارسي
...درباره ما

مركز تصویربرداری پزشكی شفا بر اساس مجوز صادره توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ایران از فروردین سال 81 فعالیت خود را آغاز نموده است .

مدیریت مركز با آقای دكتر فرهاد بیاشاد و با همكاری پزشكان رادیولوژیست خانم دكتر هلن نیری و خانم دكتر نوشین شیرواندهی می باشد .

این مركز از بدو تأسیس تا آبان ماه 1383 حدوداً 35955 بیمار را ویزیت نموده است .

ساعات فعالیت مركز تمام وقت می باشد و كادر پزشكی آن آماده هرگونه تبادل نظر علمی با همه همكاران و محققان صاحب نظر بوده و می باشد .
Designed by: Iran Information Technology Center   Copyright © 1997 - 2003 Shafa MRI Center. All Rights Reserved