NEWS:

تصويربرداري به روش تشديد
مغناطيسي چيست؟


فارسي
... MRI خدمات

مركز تصویربرداری پزشكی شفا تشخیص ،

با كادر مجرب و متخصص و پیشرفته ترین امكانات پزشكی در خدمت شما هموطنان عزیز با ارائه خدمات زیر :

•  ام_ آر_ آی
•  ام_ آر_ آنژیوگرافی و ونوگرافی
•  ام_ آر_ كلانژیوگرافی
•  ام_ آر_ یوروگرافی
•  ارسال شبكه ای تصاویر به تمام دنیا
•  و سونوگرافی

طرف قرارداد با كلیه بیمه ها

Designed by: Iran Information Technology Center   Copyright © 1997 - 2003 Shafa MRI Center. All Rights Reserved